Riešenia IoT
Technológiu budúcnosti vám prinášame už dnes!
Predstavujeme vám hotové a pripravované riešenia
Prvé dostupné IoT projekty a riešenia
Rastúca rodina hotových riešení
V Slovanete pre vás postupne budujeme rodinu produktov IoT pre rôzne oblasti využitia. Prvými z nich, doteraz realizovanými, sú inteligentný manažment odpadového hospodárstva pripravený v spolupráci s domácou startupovou spoločnosťou Sensoneo, projekt monitorovania a riadenia mikroklímy v budovách pre obchodné prevádzky, sklady, priemyselné a technologické objekty, múzeá, historické objekty a pod.,  či analytické riešenie typu Big Data pre zvyšovanie výkonu a efektivity predajní a prevádzok pripravené spolu s ďalšou slovenskou startupovou spoločnosťou Pygmalios. Najnovšie k nim pribudli produkty pre vodárenské a energetické spoločnosti a hromadné automatické meranie využívania energií (elektrina, plyn, teplo), vody a ďalších zdrojov.  K nim už v súčasnosti pripravujeme ďalšie riešenia, pred dokončením je napríklad projekt automatického systému pre parkoviská.
cloudlink server
Otvorený model lora:LINK pre vaše vlastné projekty
Okrem skupiny hotových riešení poskytuje Slovanet možnosť využitia infraštruktúry IoT siete LoRaWAN aj pre vlastné projekty tretích strán na báze otvoreného produktu lora:LINK. Partner Slovanetu si vďaka tomu svoje riešenie prevádzkuje sám, resp. môže prostredníctvom neho poskytovať aj služby vlastným klientom. Slovanet je v tomto modeli len poskytovateľom LoRaWAN infraštruktúry (umožňuje partnerovi pripájať do siete jeho vlastné zariadenia), všetko ostatné – senzory, softvér, aplikačné rozhrania a predaj služieb si zabezpečuje partner.  Tento „veľkoobchodný“ model (lora:LINK) prináša komukoľvek neobmedzený priestor pre nové nápady alebo ich komerčné využitie.
Príkladom zaujímavého projektu tohto druhu je BeePad - využitie IoT siete na pripájanie inteligentných váh pre včelie úle. BeePad je high-tech podložka pod úľ so senzormi pre monitorovanie hmotnosti úľa, vonkajšej teploty, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. Údaje meria každú minútu, deteguje aj ich náhle zmeny a sledovať je ich možné v počítači alebo smartfóne. Včelárovi tak poskytuje viacero dôležitých informácií o stave včelstva aj bez nutnosti výjazdu. Slovanet je technologickým partnerom výrobcu a predajcu zariadenia Beepad na Slovensku (viac: mybeepad.com).
cloudlink dna
Prehľad produktov a riešení IoT
Produkty Slovanetu, tvoriace ekosystém riešení a technológií internetu vecí v jeho širšom význame, je možné rámcovo rozdeliť do troch oblastí:
 • Senzorická časť - veci: produkty aero:LINK, bigdata:LINK, security:LINK
 • Prenosová časť - siete: produkty internet:LINK, vpn:LINK,  ethernet:LINK a lora:LINK
 • Aplikačná časť a cloud: produkty cloud:LINK, safe:LINK, sms:LINK, lora:LINK WASTE, lora:LINK smart metering VODA/ENERGIA, lora:LINK mikroklíma
Pre podrobnosti o telekomunikačných riešeniach radu x:LINK navštívte hlavnú webstránku riešení Slovanetu pre váš biznis.
Vybrané hotové riešenia a produkty IoT – podrobne
Riadenie odpadového hospodárstva – lora:LINK WASTE
Spoločný projekt spoločností Slovanet a Sensoneo z oblasti riadenia odpadového hospodárstva je jedným z prvých praktických využití siete internetu vecí (IoT) Slovanetu, úspešne nasadeným do praxe. Komplexné riešenie pre smart manažment odpadov umožňuje mestám a spoločnostiam spravovať odpad inteligentne a efektívnejšie. Produkt optimalizuje náklady, zvyšuje ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšuje kvalitu života.
Produkt lora:LINK WASTE využíva ultrazvukové senzory umiestnené v komunálnych odpadových kontajneroch. Senzory cez sieť internetu vecí pravidelne vysielajú informáciu o stave ich zaplnenia, čo v spojení s centrálnym systémom a mobilnými aplikáciami nielen zefektívňuje prevádzku odvozu odpadu, ale aj eliminuje preplnenie kontajnerov a znečisťovanie prostredia. Systém napríklad automaticky naplánuje najkratšiu cestu a tak, aby vozidlá odvážali len dostatočne zaplnené kontajnery. Napríklad mesto Nitra dokázalo vďaka jeho nasadeniu ušetriť až 30 % nákladov na zvoz odpadu.
Prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie si navyše aj občania či firmy môžu dopredu overiť voľnú kapacitu konkrétneho kontajnera ešte pred prevozom väčšieho objemu odpadu.
Riešenie bolo v priebehu roka 2017 úspešne nasadené v stovkách kontajnerov v mnohých slovenských mestách. Začiatkom roka 2018 ho využívalo už viac ako 20 subjektov na Slovensku, z nich najviac senzorov využívajú napríklad mestá Nitra, Trnava, Hlohovec a Liptovský Mikuláš; spoločnosť OLO Bratislava, ale aj subjekty ako napríklad Terno Bratislava, Tekos Malacky, Hater Handlová, Europa Shopping Center Banská Bystrica, Nemocnica Veľký Krtíš a ďalšie. K marcu 2018 bolo v rámci tohto riešenia v prevádzke už viac ako 500 senzorov vo veľkoobjemových odpadových kontajneroch v 15 mestách Slovenska.
Zvyšovanie výkonu a efektivity predajní a prevádzok – bigdata:LINK
Produkt bigdata:LINK Pygmalios Analytics je revolučné riešenie typu Big Data pre pokročilé sledovanie a analýzu správania návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov predajní. Využíva anonymné snímanie priestoru predajní inteligentnými kamerami, detekciu prítomnosti Wi-Fi zariadení (mobilné telefóny a smartfóny), sledovanie pohybu nákupných vozíkov, ich voliteľné prepojenie s pokladničnými systémami a modulárny monitorovací, analytický a vyhodnocovací systém.
Prevádzkovateľom predajní poskytuje prehľadné analytické reporty a ich inteligentné vyhodnocovanie ako cenné východiská pre priebežnú optimalizáciu rozmiestnenia interiéru, tovaru, reklamných nosičov, personálu a mnohé ďalšie rozhodnutia. Opatrenia realizované vďaka tomuto silnému a objektívnemu nástroju prinášajú rast predaja aj efektivity prevádzky predajní, znižovanie nákladov a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Riešenie je poskytované v spolupráci so slovenskou startupovou spoločnosťou Pygmalios.
Monitorovanie a riadenie mikroklímy v budovách – lora:LINK mikroklíma
Riešenie, ktoré bolo pôvodne vyvíjané najmä pre prevádzkovateľov hradov, zámkov a múzeí, si medzitým našlo prvú klientelu medzi obchodnými reťazcami, ktoré vďaka nemu kontrolujú alebo riadia klimatické parametre (teplotu, vlhkosť a pod.) svojich skladovacích priestorov, predajní, chladiacich a mraziacich zariadení a pod.
V súčasnosti sú klientami Slovanetu prvé dva významné celoslovensky pôsobiace obchodné reťazce s nasadením v prvých desiatkach predajní. Slovanet pritom pokračuje aj v snahe uplatniť toto riešenie aj na jeho pôvodne zamýšľaný účel, čiže v hradoch, zámkoch a múzeách.
Meranie spotreby vody a energií – lora:LINK smart metering
Ďalšou oblasťou s veľkým potenciálom a objemom využitia je hromadné automatické meranie využívania energií (elektrina, plyn, teplo), vody a ďalších zdrojov, nazývaný smart metering. Vodomery, elektromery, plynomery a podobné zariadenia pravidelne vysielajú stav spotreby a dodávateľom alebo prevádzkovateľom tak výrazne zlacňujú a zefektívňujú ich sledovanie a zúčtovanie koncovým zákazníkom.
IoT sieť Slovanetu takto využívajú (marec 2018) napríklad už tri vodárenské spoločnosti, ktoré spolu pripájajú už viac ako 1600 inteligentných vodomerov a ešte väčší objem plánujú nasadiť v budúcnosti. V prebiehajúcich obchodných jednaniach je Slovanet aj so záujemcami o hromadné meranie spotreby elektriny. V ponuke Slovanetu sú aj konkrétne meracie zariadenia alebo rozšírenia existujúcich (vodomery, elektromery a pod.), ako aj aplikácia slúžiaca na zber a spracovanie údajov.
Prínosy riešení lora:LINK smart metering VODA/ENERGIA:
 • Odstránenie nutnosti manuálnych odpočtov, vrátane súvisiacich nákladov, bariér (nedostupnosť bytu/objektu umiestnenia merača) a chýb pri odpočtoch
 • Možnosť fakturácie spotreby na mesačnej báze (očakávaná povinnosť zo strany EÚ)
 • Varovania o únikoch alebo pravdepodobných čiernych odberoch v reálnom čase
 • Možnosť poskytnutia dát koncovým zákazníkom prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie
 • Lepšie zmapovanie a prehľad o odberných bodoch
 • Dlhá výdrž batérie rovnajúca sa povinným servisným intervalom meračov (pri poslaní stavu 4x denne – možnosť individuálneho nastavenia aj vyššej frekvencie)
 • Bezúdržbové zariadenia, operujúce spoľahlivo aj pod zemou
 • Ochrana voči odcudzeniu – pri neoprávnenej manipulácii s meračom zariadenie posiela upozornenie
 • Vyskúšané a cenovo nenáročné riešenie, v SR nasadené už v objemoch tisícov senzorov
Klientmi smart meteringu sú však aj spoločnosti z oblasti priemyslu, ktoré využívajú meranie spotreby vody a energií jednotlivými prevádzkami, pracoviskami alebo konkrétnymi zariadeniami (výrobnými linkami) pre presnejšie vyhodnocovanie a riadenie nákladov výrobných procesov. Ako príklad uvedieme spoločnosť Matador – ktorá chce technológiu IoT okrem doterajšieho merania spotreby energií využiť aj pre ďalšie prevádzkové účely.
Pripravované riešenia
Vo fáze príprav má Slovanet aj ďalšie riešenia. Príkladom je pokročilé riešenie pre parkoviská na báze slovenskej technologickej platformy SPOT. Pozostáva z jednoduchého snímača pod každým parkovacím miestom, ktorý monitoruje obsadenie parkovacích miest, voliteľnej inteligentnej mechanickej bariéry a cloudového ovládacieho systému, ktorý umožňuje riadené parkovanie alebo ľubovoľnú formu jeho spoplatnenia. Spustenie riešenia do prevádzky v IoT sieti Slovanetu predpokladáme v 2. kvartáli 2018.
cloudlink cena
Máte vlastnú novú myšlienku? Vytvorme spolu nové riešenie!
Aj vyššie uvedené projekty vznikli vďaka nadviazaniu prvého kontaktu a následnej spolupráce s rôznymi partnermi. Ak máte vlastnú novú myšlienku, kontaktujte nás a vytvorme spolu nové riešenie!
symbol Slovanetlogo Slovanet